معنای base

معنای base:   ریشه، تکیه گاه، زمینه، پایه، پایگاه، اساس، بنیاد، مبنا، مرکز، شالوده، ته، بناء، ته ستون، صدای بم، عنصر، فرومایه، خسیس، پست، بنیان نهادن، مبنا قراردادن، پایه زدن

نمونه جمله:

An exponential function is a function that grows by a constant factor over every interval of the same length. This means that every time the x-value of a function increases by 1, the y-value of the function is multiplied by some given factor, known as the base.

تاریخ درج مطلب: 5/27/2017 7:17:33 AM

سوالات و نظرات شما در مورد این مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
پست الکترونیک:
 
متن پیام :
 

 
تاکنون نظری برای این مقاله ثبت نشده است